Centrum Edukacyjno-Turystyczne CENTAUREA jej realizatorem projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich.
Aktualnie realizujemy projekt

 nagłówek kolor zmn

 

„KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.
 
W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne.
 
Projekt zawiera:
  • poradnictwo zawodowe
  • szkolenia
  • staże
  • pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia

Termin rekrutacji uczestników: luty-marzec 2017r.
 

HARMONOGRAM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Realizator Projektu: Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA"
Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Biuro Projektu: Łódź, ul.Julianowska 7a
więcej informacji pod n-rem 667-087-715

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
/aby pobrać dokument naciśnij ctrl+s,  aby wydrukować dokument naciśnij ctrl+p/
 
1.1.Formularz zgłoszeniowy str.1
1.2.Formularz zgłoszeniowy str.2
1.3.Formularz zgłoszeniowy str.3
1.4.Formularz zgłoszeniowy str.4
1.5.Formularz zgłoszeniowy str.5
1.6.Formularz zgłoszeniowy str.6
2.1.Oświadczenie Uczestnika dot. danych osobowych str.1
2.2.Oświadczenie Uczestnika dot. danych osobowych str.2
3.1.Deklaracja udziału w projekcie
4.1.Oświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną niezarejestrowaną
5.1.Oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo
6.1.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.1
6.2.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.2
6.3.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.3
6.4.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.4
6.5.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.5
6.6.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.6
6.7.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa str.7

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

1.Rozeznanie Rynku nr 1/KNAZ/2017 - kurs kadry i płace

2.Rozeznanie Rynku nr 2/KNAZ/2017 - kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

3.Rozeznanie Rynku nr 3/KNAZ/2017 - kurs florystyczny

4.Rozeznanie Rynku nr 4/KNAZ/2017 - kurs kosmetyczny

5.Rozeznanie Rynku nr 5/KNAZ/2017 - kurs operator wózka widłowego i magazynier

6.Rozeznanie Rynku nr 6/KNAZ/2017 - kurs operator - programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

7.Rozeznanie Rynku nr 7/KNAZ/2017 - kurs grafiki komputerowej

8.Rozeznanie Rynku nr 8/KNAZ/2017 - kurs księgowość małej firmy

9.Rozeznanie Rynku nr 9/KNAZ/2017 - kurs pracownik administracyjno-biurowy

10.Zapytanie Ofertowe nr 1/KNAZ/PP/2017 - Pośrednik Pracy

 

ZADZWOŃ BĄDŹ ZADAJ PYTANIE ON-LINE